citra
Buah
INDONESIAN RESTAURANT
Buah
previous arrow
next arrow

About us

Citra Minang is a private company formed by individuals. Established in 2020 located on PBCOM Tower street, 6795 V.A Rufino St, Makati Metro Manila which was later designated as Citra Minang Restaurant.

Citra Minang Restaurant is engaged in managing specific foods, namely Minang and Malay, where the reason for establishing this restaurant is the result of a survey that there is still a lack of restaurant facilities, especially those that provide minang and Malay specific food in the city of Makati. By seeing this opportunity, Citra Minang Restaurant was established in 2020. This business field continues to grow until now, where there are several similar businesses managed by other parties.

itra Minang ay isang pribadong kumpanya na binuo ng mga indibidwal. Itinatag noong 2020 na matatagpuan sa PBCOM Tower kalye, 6795 V.A Rufino St, Makati Metro Manila na kung saan ay mamaya itinalaga bilang Citra Minang Restaurant.

Tungkol sa amin

Citra Minang Restaurant ay nakikinig sa pamamahala ng mga tiyak na pagkain, pangalan Minang at Malay, kung saan ang dahilan para sa pagtatatag ng restaurant na ito ay resulta ng isang survey na mayroon pa ring kakulangan ng mga pasilidad ng restaurant, lalo na ang mga nagbibigay ng minang at Malay partikular na pagkain sa lungsod ng Makati. Sa pamamagitan ng pagtingin sa pagkakataong ito, itinatag si Citra Minang Restaurant noong 2020. Patuloy na lumalago ang business field na ito hanggang ngayon, kung saan may ilang katulad na negosyo na pinamamahalaan ng iba pang mga partido.